Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Kemal Serkan Keskin / Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (1)
Etiketler:

Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (1) Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (1)

Aile hekimlerinin sorumlu kılındığı tevkifat sağlık bakanlığı tarafından yapılsın.

2011-07-01, 06:53:31 Okunma: 2581 0 yorum

Kemal Serkan KESKİN Vergi Müfettişi
kskeskin@gmail.com

Share |

   S AV-1: AİLE HEKİMİ GELİR UNSURUNU SAĞLAYAN DEĞİL, BU GELİRİN ÖDEMESİNİ YAPAN KİŞİDİR

 

01.09.2010 tarihinden itibaren aile hekimleri, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94. maddesinde belirtilen oranlarda tevkifatla sorumludurlar. Gelir vergisi tevkifatıyla ilgili bu sorumluluğa katma değer vergisi tevkifatı ile ilgili sorumluluğunda eklenmesi gündemdedir.

 

 

Aile hekimlerinin kafası birçok açıdan karışmış durumda. Özellikle hukuksal statülerinin tam olarak ortaya konulamaması vergi konusunda sorunlar oluşturmakta, üzerlerine yüklenen vergisel sorumluluklara ilişkin bilgisizlikten kaynaklanan belirsizlikler geçiş sürecini zorlaştırmaktadır.

 

Yazı dizimizde aile hekimlerinin yaptıkları ödemeler neticesinde doğan tevkifat sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı üzerinde olması gerektiği tezine ilişkin argümanlar ve düşüncelerimiz ortaya konacaktır. Ancak hemen yazımızın başında hekimlerimize yönelik olarak tevkifatın mantığı ile ilgili kısa bir açıklama yapmamızın uygun olacağı kanaatindeyiz.

 

Gelir vergisi uygulamasında tevkifat müessesesi “ödemeyi yapan kişinin aynı zamanda ödemeyi yaptıkları kişinin vergisini ödemesi” demek değildir. Tevkifat sadece gelir unsurunu elde eden kişinin vergisinin önceden hesaplanarak ödemeyi yapan kişi tarafından gelirin sahibine ödenmeden doğrudan vergi dairesine yatırılmasıdır. Örneğin ücret, GVK’ nun 61. maddesinde tanımlanmış ve GVK’ nun 2. maddesinde vergilendirilecek gelirler arasında sayılmıştır. Dolayısıyla aile hekiminin yanında çalıştırdığı bir kişiye yapacağı ücret ödemesi vergiye tabidir ve bu verginin mükellefi aile hekiminin yanında çalışan kişidir. Ancak GVK’ nun 94. maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 275 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nedeniyle aile hekiminin yanında çalışan hizmet erbabının elde ettiği ücretin vergisinin bir sorumlusu da vardır. Bu sorumlu kim diye düşünülecek olursa şu anda görünen o ki sorumlu aile hekimlerimizdir.

 

 Cari düzenlemelere göre sorumlu aile hekimleri olmakla beraber aslında kim olmalıdır sorusunun cevabı ise, yazımızın ilerleyen bölümlerinin konusunu teşkil etmektedir. Bu konudaki tevkifatın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması şeklindeki önerimizi dayandırdığımız üç temel düşünce var:

 

 1- Aile hekimleri gelir unsurunu sağlayan değil, bu gelirin ödemesini yapan kişi olduklarından tevkifatın muhatabı kılınmamalıdırlar.

 

 2- Aile hekimlerinin giderler nedeniyle ödeme yapması bir nevi saymanlık (muhasebe)[1] hizmeti ise kesintilerle ilgili uyuşmazlıklardan sorumlu tutulmamalıdırlar.

 

 3- Tevkifatın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması daha az maliyetli olacaktır.

 

 Aile hekimlerinin tevkifattan sorumlu kılınmalarını yukarıda ifade ettiğimiz üç savdan dolayı gereksiz, maliyetli ve hukuksal mantıktan yoksun buluyoruz. Konu hakkındaki düşüncelerimizin temellerini bir yazı dizisi ile açıklamaya çalıştık. Ayrıca konu hakkındaki bilimsel savlarımızı Vergi Denetmenleri Derneği yayını olan Vergi Raporu Dergisi’ nin Nisan/2011 tarihli sayısında yayımlanan makalemizde de açıkladık.

 

 Yazı dizimizin bu ilk bölümünde  “Aile hekimleri gelir unsurunu sağlayan değil, bu gelirin ödemesini yapan kişi olduklarından tevkifatın muhatabı kılınmamalıdırlar.” şeklindeki görüşümüzü irdeleyeceğiz.

 

 

1. Tevkifata Tabi Geliri Sağlayan Aile Hekimleri Değil Sağlık Bakanlığıdır :

 

GVK’nın 94. maddesinde vergi kesintisi yapma sorumluluğu yüklenmiş olanlar sahibine gelir unsurunu sağlayan kişi ve kuruluşlardır. Ödemesi de kendileri tarafından yapılmakta ve bu sırada kesintiye tabi tutulmaktadır. Bazı hallerde ise gelir unsurunu sağlayanla bu gelirin ödemesini yapanlar farklı kişi ve kuruluşlar olabilmektedir[2].

 

Örneğin aile hekimlerinin temizlik hizmeti için yanlarında çalıştırdıkları hizmet erbabına yaptıkları ödeme kendileri tarafından değil, bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Ancak ödemeyi bakanlık doğrudan doğruya yapmak yerine, aile hekimleri aracılığıyla hizmet erbabına yapmaktadır.

 

Konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine her ay yapılacak ödemeler ve aile hekiminin vergisel yükümlülükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir[3].

 

Ödemeler ve Sözleşme Şartları Yönetmeliği

Aile HekimlerineYapılacak Ödemeler

Gelir Vergisi Kesintisi

Damga Vergisi Kesintisi

17-(A)

Kayıtlı kişiler için ücret ödemesi üzerinden

Var

Var

17-(B)

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ödemesi üzerinden

Yok

Var

17-(C)

Aile sağlığı merkezi giderleri ödemesi üzerinden

Yok

Var

17-(D)

Gezici sağlık hizmetleri giderleri ödemesi üzerinden

Yok

Var

17-(E)

Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri ödemesi üzerinden

Yok

Var

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere sadece “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik” in 17. maddesinin (C) bendinde sayılan ödeme yani “Aile Sağlığı Merkezi Giderleri Ödemesi” yukarıda belirtilen temizlik işçisine ödenen ücrete ilişkin olarak aile hekimine yapılan ödemenin kaynağıdır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17. maddesinin C bendinde Aile sağlığı merkezi giderleri,  sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderler” olarak tanımlanmış ve bu giderler için her ay tavan ücretin % 100’ ü kadar aile hekimine ödeme yapılacağı belirtilmiştir. 

 

            Dolayısıyla  ‘aile sağlığı merkezlerinin’ temizliğine ilişkin ödenen ücreti (gelir unsurunu) sağlayan aile hekimleri değil Sağlık Bakanlığıdır. Aile hekimleri sadece aracıdır.

 

2. Ödemeyi Yapmakta Aracı Olan Aile Hekimlerinin Vergi Kesintisinden Sorumlu Tutulması Ne Kadar Doğrudur?

 

Bizimde katıldığımız görüşe göre vergi kesintisi, gelire bağlı olarak, geliri sağlayanlarca yapıldığı için, gerekli verginin elemanı istihdam edip, kendisine geliri sağlayanlarca kesilmesi, aracı kuruluşa vergi sonrası tutarın ödenmesi icap eder. Nitekim Danıştay 13. Dairenin 25.1.1977 tarih, E.1976/2462, K.1977/192 sayılı kararı da bu yönde olup, “bir dernek tarafından getirilen (yurt dışından getirilen) sanayi uzmanlarına bu dernek tarafından yapılan serbest meslek ödemelerinden kesinti yapmak sorumluluğunun, derneğe değil uzmanı talep ve istihdam eden işletmeye ait olduğu” şeklinde hüküm verilmiştir[4].

 

Gözardı edilen husus aile hekimlerinin ödemeyi yaptığı ancak geliri kendisinin sağlamadığıdır. Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 17-A ve 17-B bentleri aile hekimlerine hizmetleri karşılığında ödenen ücretleri tanımlamaktadır. Zaten tabloda altını çizerek gösterdiğimiz gibi Yönetmelikte de bu ödemeler ücret olarak adlandırılmaktadır. 17-C, 17-D ve 17-E bentlerinde tanımlanan ödemeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından listeler halinde tanımlanan ve  yapılması bir nevi zorunlu kılınmış giderlere ilişkin aile hekimlerine verilen bedellerdir. Örneğin “belgelendirmek kaydıyla her aile hekiminin haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırması istenmektedir.”[5]  Aile hekiminin bu gideri yapması talep edilmekte ve karşılığının 17-C bendine göre Sağlık Bakanlığınca ödeneceği hüküm altına alınmaktadır.

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, aile hekiminin yanında çalışan personelin ücretini sağlayan kurum Sağlık Bakanlığıdır. Diğer açıdan aile hekimleri sadece ödemeyi yapmakta aracıdır. Bu nedenle yukarıdaki Danıştay kararında da belirtildiği gibi tevkifatın hizmeti talep eden ve  istihdam eden (gelir unsurunu sağlayan) kurum olan Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi ve aile hekimlerine vergi sonrası tutarın ödenmesi, aile hekimlerinin de aldıkları bu bedeli yanlarında çalıştırdıkları personele vermeleri daha isabetli olacaktır.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR :

·         Kemal Serkan KESKİN; “Aile Hekimleri Dikkat Artık Vergi Sorumlususunuz”, http://www.vergisigorta.com/552-aile-hekimleri-dikkat-artik-vergisorumlusunuz.html, Erişim:23/02/2011; http://www.muhasebenet.  net/makale.html.  Erişim =24.02.2011.

·         Yılmaz ÖZBALCI; Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Eylül 2010.

·         5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (24/11/2004 tarih ve 5258 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

·         Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik (12 Ağustos 2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

·          Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

·         275 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği (26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)

 


[1] 1050 sayılı Kanunda “Sayman” olarak yapılan adlandırma, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 61. maddesine göre “Muhasebe Yetkilisi” olarak değiştirilmiş olup, muhasebe yetkilisi kavramı daha ayrıntılı bir tanımı karşılamaktadır.

[2] ÖZBALCI, Yılmaz; Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Eylül 2010, syf: 783.

[3]KESKİN, Kemal Serkan: “Aile Hekimleri Dikkat Artık Vergi Sorumlususunuz”, http://www.vergisigorta.com/552-aile-hekimleri-dikkat-artik-vergi-sorumlusunuz.html,Erişim:23/02/2011; http://www.muhasebenet.  net/makale.html.  Erişim =24.02.2011.

[4] ÖZBALCI, a.g.e., syf: 783.

[5] Bknz: 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 11.03.2011 tarihli değişiklikle güncellenmiş EK-3: “Aile Sağlığı Merkezi Gideri Olarak Yapılacak Katkıların Tespitinde Kullanılmak Üzere Aile Hekimliği Birimi Gruplandırması” isimli tablosu.

 

YORUMLAR // Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.
 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


8 + 2 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)