Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Uğur Uğurlu / Akaryakıt ÖKC satışlarında yaşanan tereddütler
Etiketler:

Akaryakıt ÖKC satışlarında yaşanan tereddütler Akaryakıt ÖKC satışlarında yaşanan tereddütler

Akaryakıt istasyonlarında ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılan satışlarda yaşanan tereddütlere ilişkin açıklamalar.

2012-11-16, 22:29:17 Okunma: 2466 0 yorum

Uğur Uğurlu Vergi Müfettişi
denetmen45@hotmail.com

Share |

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANILARAK YAPILAN SATIŞLARDA YAŞANAN TEREDDÜTLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

I-GİRİŞ

 

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 sayılı Kanunu’ nun[1]  10’ uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, 58 seri no.lu Tebliğde[2] belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihazların bağlanması zorunluluğun getirilmesi ile birlikte uygulamada bazı problemler yaşanmıştır.

 

Yaşanan bu problemlerin başında; akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerin gider belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı, söz konusu fişler alınmakla beraber satış tutarının fatura düzenleme haddini  aşmamasına rağmen araç sahip veya sürücülerinin ödeme kaydedici cihaz fişi yerine fatura istemeleri halinde fatura vermeleri gerekip gerekmediği,  taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeninin nasıl olacağı, bedeli peşin ödenen akaryakıt satışlarında belge düzeninin nasıl olacağı, tankerlerden yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeninin nasıl olacağı, test ve sevk amaçlı akaryakıt alımlarda nasıl işlem yapılacağı ve son olarak ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenen fişler üzerine yanlış plaka bilgilerinin girilmesi durumunda nasıl işlem yapılacağı hususları gelmektedir.

 

Bizde bu makale ile saydığımız tereddüt edilen hususları, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 68 seri no.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ[3] ve konuyla ilgili muktezalardan hareket ederek açıklamaya çalışacağız

 

II- AKARYAKIT POMPALARINA BAĞLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR KULLANILARAK VERİLEN FİŞLERİN FATURA YERİNE GEÇEN BELGE OLARAK KABUL EDİLMESİ

 

Ödeme kaydedici cihazların termal yazıcılı olması nedeniyle uygulamada fişlerin kısa zaman içerisinde okunabilirliğinin kaybolmakta, bunun yanında söz konusu fişlerin saklaması ve dosyalama işlemlerinin zorluğu nedeni ile zaman zaman müşteriler ödeme kaydedici fiş yerine fatura istemektedirler. Bu nedenle söz konusu fişlerin faturaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği hususunda tereddütler oluşmuştur.

 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun[4]  mükerrer 257’nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ...”,  3 numaralı bendinde ise “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ...” Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmaktadır.

 

Maliye  Bakanlığı yukarıda yer alan  yetkiye dayanarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmamasını 68 seri no.lu Genel Tebliğ ile belirtmiştir.

Dolayısıyla  buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişler üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiğinden söz konusu fişlerin faturaya dönüştürülmesi mümkün bulunmayacaktır.[5] Ayrıca yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan da fatura ibrazı talep edilmeyecektir.

 

Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlı yazar kasalardan silik ve okunaksız fiş çıkması ve bu durumun yoklamaya yetkililerce tespiti durumunda  3100 sayılı kanuna bağlı olarak yayımlanan 20 seri nolu Ö.K.C. Genel Tebliğinin 2/d maddesi gereğince Vergi Usul Kanuna bağlı Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yazılı birinci derece usulsüzlük cezasının beş katı tutarında ceza kesileceğinide belirtmek isteriz.[6]

 

Konuyla ilgili bir diğer sorun ise akaryakıt istasyonlarının miktarı ne olursa olsun yaptıkları akaryakıt satışlarına ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinde alıcı bilgisi olarak sadece araçlarına plaka bilgilerinin yer alması nedeniyle, Ba ve Bs formlarının düzenlenmesi esnasında aynı plakaya bir yıl içerisinde 8.000.00-TL’nin üzerinde akaryakıt satılması halinde söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Ba ve Bs formlarına yazılması gerekip gerekmediği hususudur.

 

Akaryakıt satışları karşılığında, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerde, akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası dışında müşterinin adı veya unvanına ilişkin bilgiler bulunmadığından (taşıtlarına yapılmayan (bidonla, varille) akaryakıt satışları hariç) bu satışların Bs bildirim formuna konu edilmemesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişlerinin akaryakıt satışı yapan mükelleflere ilişkin Ba bildirim formlarına yazılması gereken bilgiler bulunduğundan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan yapmış oldukları 8.00.00-TL ve üzerindeki akaryakıt alımlarına Ba bildirim formu ile bildirmeleri gerekmektedir. [7]

 

 

III- TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMLERİ KULLANILARAK VEYA ÖZEL ANLAŞMALARA DAYANILARAK YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

 

Bilindiği üzere akaryakıt istasyon işletmeleri veya dağıtım şirketleri, bazı kamu kurumları veya özel firmalara, işleriyle ilgili taşıtları için taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemleri veya özel olarak geliştirilen kartları kullanarak ya da özel anlaşmalara dayanarak akaryakıt satabilmektedirler.

 

Anılan işletmelerin bahse konu satışlarını 68 seri no.lu Genel Tebliğ çercevesinde aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde belgelendirmeleri de mümkün bulunmaktadır.

 

Akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış olan istasyonlardan;

 

a- Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak (fiş üzerinde “taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek” ibaresi bulunan),

 

b- Bazı kurumlar tarafından geliştirilen özel kartlar kullanılarak (akıllı kart vb.),

 

c- Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak gerçekleştirilen (ve pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilen) ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) onbeş gün içinde dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmelerince Vergi Usul Kanunu’na göre toplu olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

 

Bu şekilde akaryakıt satışı yapılan kişiler adına düzenlenecek faturanın her iki nüshasının ekinde; faturaya dönüştürülen fişlerin tarihi, numarası (“taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek” ibaresi olan fişlerin faturaya dönüştürülmesinde, fişlerin tarih ve numarasının belirtilmesine gerek yoktur), taşıtın plaka no.su, akaryakıt cinsi, miktarı ve tutarı liste halinde belirtilecektir. Akaryakıt istasyonu işletmeleri veya dağıtım şirketleri bahse konu listeleri, faturanın düzenlendiği tarih itibariyle hazırlayacaklar ve kaşeleyip imzaladıktan sonra gerektiğinde ibraz edilmek üzere ilgili faturayla birlikte muhafaza edeceklerdir. İşletmeler, muhasebe kayıtlarında bu faturalarda yazılı miktar ve tutarları esas alacaklardır.

 

Yukarıda belirtildiği şekilde faturası sonradan düzenlenen (Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılmadan özel anlaşmalara dayanılarak yapılan) akaryakıt satışlarına ait ödeme kaydedici cihaz fişleri, akaryakıt istasyonu işletmelerince üzerine “iptal” şerhi düşülerek iptal edilmek suretiyle adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlara verilecektir.

 

Bahse konu fişler, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlarca ilgili faturaya eklenmek suretiyle saklanacaktır. Ancak dileyen istasyon işletmeleri, akaryakıtın teslimi anında cihazdan çıkan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin asıllarını, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlara, faturanın düzenlenmesi aşamasında da verebilirler. Bu takdirde akaryakıt teslimi yapılan araçta, istasyon sahibi ile müşteri arasında (faturası sonradan düzenlenen akaryakıt satışına dair) yapılan anlaşma metninin bir örneğinin bulunması şarttır. Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin üzerine veya arkasına, yapılacak ödemelere ilişkin olarak akaryakıt istasyonu işletmelerince (veresiye, kredi vb.) kaşe veya şerhlerin düşülmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

Üzerinde “taşıt veya müşteri tanıma sistemi faturaya dönüştürülecek” ibaresi olan fişlerin üzerine iptal şerhi düşülmesine ve bunların, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlarca ilgili faturaya eklenerek saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Adına fatura düzenlenen kişi ve kuruluşların söz konusu belgeleri gider belgesi olarak kullanabilmeleri için fatura üzerindeki tutar ile ekindeki iptal edilmiş ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının faturada yazılı tutardan daha az olması halinde, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlar muhasebe kayıtlarında fişlerin toplam tutarını esas alacaklardır.

 

Akaryakıt istasyonlarından taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak veya özel anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilen ve faturaları mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen satışlarla ilgili olarak sözleşme dolayısıyla tahsil edilmesi gereken “fiyat farkı” ile satış bedeli üzerinden yapılacak “iskontolar”, sözleşmenin tarih ve sayısı da belirtilmek suretiyle (iskonto, akaryakıt zammı vb. ibarelerle) fatura üzerinde gösterilecektir. Faturaya ekli ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının (bir kısım fişlerin muhafaza edilememesi nedeniyle) fiyat farkı ve iskonto tutarlarının dahil edilmesinden önceki fatura tutarından az olması durumunda, müşterinin muhasebe kayıtlarında, mevcut ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarı/fiyat farkı ve iskonto tutarları dahil edilmeden önceki fatura tutarışeklinde bulunan oranın, fiyat farkı ve iskonto tutarları dahil edildikten sonraki fatura tutarı ile çarpılması suretiyle hesaplanan tutar dikkate alınacaktır.

 

IV- BEDELİ PEŞİN ÖDENEN AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

 

Bilindiği üzere bazı kamu kurumları ve firmalar taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak veya özel anlaşmaya dayanarak daha sonra alacakları akaryakıtın bedelini peşin ödeyip faturasını düzenletmek şeklinde de anlaşma yapabilmektedirler. Bu durumda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar 68 seri no.lu Genel Tebliğde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 

Bedeli peşin ödenip faturası düzenlenmiş bulunan satışlarla ilgili olarak bilahare taşıtlara yapılacak akaryakıt teslimlerinde, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkacak fişlerin daha önce düzenlenmiş bulunan faturalarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

 

Buna göre dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmelerinin bedelini peşin tahsil ederek düzenlemiş oldukları faturalara eklenmek üzere, her ayın sonu itibariyle o ay içerisinde yapılan satışlara ilişkin olarak iki örnek liste hazırlayacaklardır. Söz konusu listeler işletmelerce, imzalanıp kaşelendikten sonra bir örneği daha önce düzenlenmiş bulunan faturanın işletmede kalan nüshasına eklenecek, diğer örneği de faturanın ilk nüshasına eklenmek üzere alıcıya verilecektir. Akaryakıt teslimi sırasında otomatik olarak çıkan fişler, akaryakıt istasyonu işletmelerince iptal edilerek, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlarca saklanacaktır.

 

Dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmeleri ile alıcılar arasındaki anlaşmanın, satılacak akaryakıtın miktarı itibariyle yapıldığı hallerde, önceden düzenlenen faturada yazılı tutar ile bu faturaya istinaden yapılan akaryakıt teslimlerine ilişkin ödeme kaydedici cihaz fişlerinde yazılı tutarların toplamı arasında (akaryakıtın teslim edildiği tarihlerdeki birim fiyatının farklı olması dolayısıyla) farklılık olması durumunda, muhasebe kayıtlarında fatura üzerinde yazılı tutar esas alınacaktır.

 

V- TANKERLERDEN YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARI

 

İstasyonlu bayilerce rafinerilerden alınan ve istasyonlarda bulunan tanklara boşaltımı yapılmadan doğrudan tankerle inşaat şantiyesi, maden ocağı gibi işyerlerine  yapılan toptan  akaryakıt satışlarında belge düzeni hakkında da uygulamada tereddütler oluşmuştur.[8]

 

İstasyon dışında müşterinin istediği mahalde teslim edilmek üzere tankerlerle taşınan veya taşıttırılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni hakkında 68 seri no.lu Genel Tebliğde şu şekilde açıklamalarda bulunulmuştur.

 

a- Pompadan akaryakıt alınabilmesi için taşıtın plaka numarasının veya alıcıya ilişkin bilgilerin ödeme kaydedici cihaza girilmesi zorunlu olduğundan, tankere dolum yapılırken satış yapılacak müşterilere ait plaka no (plakası yoksa “plakasız” ifadesi yazılacaktır) ve ad-soyad/unvan (unvan bilgilerinin kısaltılarak yazılması mümkündür) bilgileri girilecek ve satılan akaryakıtın cins miktar ve tutarlarını gösterecek şekilde her bir müşteri için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenecektir.

 

b- Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde görülen müşterilerin her biri için Vergi Usul Kanunu’na göre sevk irsaliyesi düzenlenecek ve araçta bir örneği bulundurulacaktır.

 

c- Düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri akaryakıtın teslimi anında müşteriye verilecektir.

 

d- Müşterinin ödeme kaydedici cihaz fişinde gösterilen miktardan daha az akaryakıt alması halinde alınmayan akaryakıtın karşılığı olarak;

 

- Müşterinin gelir, kurumlar veya katma değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunması halinde, müşteri tarafından akaryakıt istasyonu işletmecisi adına iade amacıyla fatura (serbest meslek erbabı ise serbest meslek makbuzu),

 

- Müşterinin, gelir, kurumlar veya katma değer vergisinden dolayı mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise akaryakıt istasyonu işletmecisi tarafından Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesinde belirlenen asgari bilgileri ve müşterinin imzasını içerecek şekilde gider pusulası (gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın) düzenlenecektir.

 

Bu şekilde düzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulalarının üzerinde, ilgili ödeme kaydedici cihaz fişinin tarih ve numarası ile iade edilen akaryakıta ilişkin katma değer vergisi (satış bedelinden ayrı olarak) gösterilecektir.

 

e- Müşteriler tarafından alınmayan ve yukarıda belirtildiği şekilde belgelenen akaryakıt, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın akaryakıt istasyonundaki tanka boşaltılacaktır.

 

VI- TEST VE SEVK AMAÇLI ALIMLAR

 

Akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan, taşıtlara yapılan satışların dışında test ve sevk amaçlı akaryakıt alımları da olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılacak işlemler 68 seri no.lu Genel Tebliğde şu şekilde açıklanmıştır.

 

Pompalardan test amaçlı bir alım olduğu takdirde fişin plaka bilgisi bölümüne “test” ibaresi girilerek akaryakıt alımı gerçekleştirilecek ve testin tamamlanmasını müteakip alınan akaryakıt tanka boşaltılacaktır.

 

Aynı mükellefin diğer istasyonları veya depolarına sevk edilmek üzere pompalardan bir alım yapıldığı takdirde fişin plaka bilgisi bölümüne “sevk” ibaresi ile birlikte taşımanın yapılacağı aracın plaka numarası ve taşınacak yerin adı girilecektir. Pompalardan gerçekleştirilecek sevk amaçlı alımlar, yalnızca birden fazla istasyona veya depoya sahip akaryakıt istasyonu işletmecilerinin bu depo veya istasyonları arasında gerçekleştirecekleri sevkiyatlara yönelik olarak yapılabilecek, bunun dışında pompalardan sevk amaçlı herhangi bir çıkış yapılamayacaktır. Sevk yapılacak yer için ayrıca Vergi Usul Kanunu’na göre sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

 

VII- YANLIŞ PLAKA NUMARASI GİRİLMESİ

 

Ödeme kaydedici cihazların hafıza ünitelerinin silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenen fişler üzerinde yer alan yanlış plaka bilgilerinin cihaz üzerinden düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle yanlış plaka bilgisi ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişlerinin düzeltilmesi için, hatalı fiş iptal edilerek bunun yerine Vergi Usul Kanunu’na göre fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek faturanın üzerinde iptal edilen ödeme kaydedici cihaz fişinin tarih ve numarası da yer alacaktır. Hatalı fiş, istenildiğinde ibraz edilmek üzere akaryakıt istasyonu işletmecisi tarafından faturanın ikinci nüshasına eklenmek suretiyle saklanacak, söz konusu hatalı işlemlerin sık olması veya tereddüt uyandırması halinde ilgili mükellef hesapları incelemeye alınacaktır. Ancak bahse konu düzeltme taleplerinin Vergi Usul Kanunu’nun 219. maddesinde hükme bağlanan kayıt nizamına ilişkin süreler içerisinde yapılması ve bu süreler içinde yapılmayan düzeltme taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

 

Yanlış plaka numarası ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlediği ve bunları yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmediği tespit edilen mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-7. maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

VIII-SONUÇ

 

Akaryakıt istasyon işletmelerinin ödeme kaydedici cihazları akaryakıt pompalarına bağlaması ve akaryakıt satışlarının pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilmek zorunda olmaları ülkemizdeki akaryakıt ile meydana gelen vergi kayıp ve kaçağını önemli ölçüde azaltmıştır.

 

Ancak söz konusu akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihazların bağlanması ile birlikte uygulamada bazı problemler ortaya çıkmıştır. Maliye Bakanlığı da 68 seri no.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlar ile belge düzeni ve muhasebe kayıtlarına ilişkin tereddütleri gidermiştir.

Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisinin  01.08.2009 tarih ve 68 sayılık baskısı

 

 

 


 


[1]  15.12.1984 Tarih Ve 18606 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

[2]  30.11.2003 Tarih Ve 25302 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

[3]  07.09.2006 Tarih Ve 26282 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

[4]  04.01.1961 Tarih Ve 10705 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

[5]  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 30.01.2007 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.06.18.02/323100 sayılı Muktezası

[6] Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığının 17.10.2006 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.46.15.01/2998 sayılı Muktezası

[7] Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 27.03.2007 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-07-33/1252 sayılı Muktezası

[8] Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının 01.05.2007 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.38.15.02/ÖKC/21-66/1287 sayılı Muktezası


YORUMLAR // Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.
 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


8 + 5 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)