Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Mahmut Suçiçek / E-fatura ve E-defter Zorunlu Hale Getirildi
Etiketler:

E-fatura ve E-defter Zorunlu Hale Getirildi E-fatura ve E-defter Zorunlu Hale Getirildi

Hangi Mükelleflere E-fatura ve E-defter Zorunlu Hale Getirildi?

2012-12-20, 12:02:09 Okunma: 1732 3 yorum

Mahmut SUÇİÇEK Vergi Müfettişi
mahmutsucicek@gmail.com

Share |

 

Hangi Mükelleflere E-fatura ve E-defter Zorunlu Hale Getirildi

 

 

Son dönemlerde vergi sistemindeki en büyük değişimin ne olduğu sorulduğunda, verilecek cevap, hiç kuşkusuz, elektronik uygulamaların yaygınlaşması ve vergileme süreçlerinin tüm aşamalarına nüfuz etmesi, şeklinde olacaktır. Adil bir vergilendirme sisteminin kurulması ve verginin tabana yayılması için kayıtdışılığı azaltmayı kendine hedef olarak belirleyen Maliye Bakanlığı, bu noktada, otomasyon sistemlerinden etkin olarak yararlanmaya başlamıştır.  

 

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı yakın bir zaman önce e-fatura uygulaması (VUK 397 no’lu Genel Tebliği) ve e-defter uygulamasını (1 Sıra no’lu Elektronik Defter Tebliği) hayata geçirerek önemli bir adım daha atmış durumdadır. 14.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 421 no’lu genel tebliği, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasından yararlanma hakkı tanıyan daha önceki tebliğleri, bir adım daha ileri götürerek bazı mükelleflere e-fatura ve e-defter uygulamasını zorunlu hale getirmektedir.  

 

Zorunlu Mükellefler

Bahsi geçen 421 no’lu VUK genel tebliğ hükümleri gereğince, aşağıda sıralanan mükelleflere, e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

- Madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

- 4760 sayılı ÖTV kanununa ekli III sayılı listedeki malları (Alkollü içki, sigara vb. ürünleri) imal, inşa veya ithal edenler,

- III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.

 

 Ancak, yukarıda sıralanan mükelleflerden mal alanlardan, belirtilen tutarların altında satış hasılatı olanlar açısından seçimlik bir durum söz konusudur. Bunlar, kendileri istemeleri halinde e-defter ve e-fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir.

E-fatura ve e-defter uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan 421 no’lu VUK genel tebliğinde dikkat çeken husus, zorunluluk getirilen mükelleflerin ÖTV ile ilgisi olan mükellefler olmalarıdır. 2013 Bütçe tasarısında, Özel Tüketim Vergisi gelirlerinin yüzde 16,6 artışla, 83,2 milyar TL'ye çıkmasının hedeflendiği gerçeği gözönüne alındığında, e-defter uygulama zorunluluğu getirilen ilk mükellef grubunun neden ÖTV ile ilgili mükellefler olduğu hususu, daha iyi anlaşılmaktadır. Vergileme süreçlerinin hızlı işlemesi, ekonomi politikası açısından önemli bir araç olması ve bütçe gelirleri içindeki aslan payı gözönüne alındığında,  ÖTV,  kritik öneme sahip bir gelir unsurudur. Dolayısıyla bu vergi kaleminde otokontrolün sağlanması amacıyla vergi otoritesinin de gerekli tedbirleri alması son derece doğaldır.

 

E-fatura ve E-defter Uygulamasına Ne Zaman Geçilecek?

Bahsi geçen yönetmelik hükümleri gereği; belirtilen mükellefler,

-e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılı içerisinde,

-e-defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmek zorundadır.

Ayrıca, e-fatura uygulamasına geçmek zorunluluğu bulunan mükelleflerin en son olarak 01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  Aksi takdirde bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan ceza hükümleri (Yasal dayanağı için bkz. VUK Md.30 resen tarhiyat hükümleri, Mükerrer Md.255 özel usulsüzlük cezası ve Md.359 kaçakçılık suçu hükümleri) vergi denetim elemanları tarafından uygulanabilecektir.

 

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Kağıt Ortamında Defter Tutup Fatura Düzenleyebilirler mi?

Bu tebliğ ile e-fatura uygulamasına dahil olması zorunlu hale getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına dahil olan diğer mükelleflere (E-fatura uygulamasına dahil mükellefler listesi için bknz. www.efatura.gov.tr) kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, düzenlemeleri halinde ise bu kağıt faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Ancak e-fatura uygulamasına dahil olmayan diğer mükelleflere genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Yine bu tebliğ ile e-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Kağıt defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

 

E-Fatura, E-defter ve E-Denetim Tekniği

E-defter ve e-fatura uygulamalarının en önemli etkisi, bizce denetim tekniğine yapacağı katkıdır. Çünkü, denetim esnasında mükelleflerin defterlerini ve faturalarını ibraz etmeleri için belli bazı prosedürlerin işletilmesi gerekmektedir. Bu şekilde belli bir süre sadece prosedürler için harcanmaktadır. E-fatura ve e-defter uygulamalarında ise, defter-belgelere çok daha hızlı şekilde ulaşmak imkan dahilinde olacaktır. Kaldı ki, dünyadaki uygulamalara bakıldığında, kendilerini “vergi ülkesi” olarak tarif eden gelişmiş ülkelerde en küçük mükellef grubunu kapsayacak şekilde, e-beyanname, e-fatura, e-defter gibi, vergi otoritesi ile entegre sistemler pratiğe dökülmüş durumdadır. E-defter ve e-fatura sisteminin yaygınlaşması ile, defter-belge üzerinden fiziki olarak yapılan denetimlerin büyük bölümü elektronik ortamdan yapılabilecektir. Bu durum da ise e-denetim kaçınılmaz olacaktır.

 

Otomasyon altyapısının geliştirilmesine parelel olarak diğer mükellef gruplarına da bu zorunlulukların peyderpey getirilecek olması olasıdır. Bu nedenle, mükelleflerin muhasebe ve finansal altyapılarını buna uyarlamalarının, kurumsallaşma yolunda çaba göstermelerinin ve bu noktada, yavaş yavaş hazırlık yapmalarının yerinde olacağı düşünülmektedir

 

Mahmut SUÇİÇEK

Vergi Müfettişi

Vergi Denetim Kurulu Grup Başkan Yard.

mahmutsucicek@gmail.com

YORUMLAR // 3 Adet yorum yapıldı.
yazarın ismi yer almamış
2012-12-23, 21:50:25, 95.7.125.134
Ahmet yıldız diyor ki;

Bu makalenin yazarı M.Suçiçek beymi? Yazarın ismi yer almıyor...


sakıncalar
2012-12-21, 10:31:16, 95.0.162.251
Ali Altay diyor ki;

Dijital ortamda olsada sene sonlarında kağıt ortamına dökülerek yedekleme yapılması gerekir. Virüs ve başka olumsuz nedenlerle bilgilerin kalıcı olarak kaybolma ihtimali var


1
2012-12-20, 12:25:41, 188.57.242.44
Göksal diyor ki; Sektör itibariyle sıkıntılı bir sektör. İsabet olmuş bence..

 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


1 + 4 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)